Klubo taisyklės

TVIRTINU
Direktorius
(pareigos)

(Parašas)
Viktoras Stankevičius
(Vardas, Pavardė)

T A I S Y K L Ė S

Kiekvienas Lankytojas Stalo teniso klube „Viktas“ įsigijęs terminuotą Abonementą arba
sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Stalo teniso klubo „Viktas“
teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Stalo teniso klubo „Viktas“
vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

1. Stalo teniso klubas „Viktas“, įmonės kodas 303102725 , esantis adresu Baltų pr. 49F, Kaunas,
(toliau – Stalo teniso klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims,
kurie naudojasi Stalo teniso klubo paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Stalo teniso
paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis.
2. Lankytojas, įsigijęs terminuotą Abonementą (toliau – Abonementas) arba sumokėjęs
vienkartinį paslaugos mokestį, suderintu laiku įgyja teisę naudotis Stalo teniso klubo
teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir
įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
3. Įsigyjant Abonementą, Lankytojas pateikia asmens dokumentą. Lankytojo asmeniniai ir
kontaktiniai duomenys užregistruojami žurnale ir jam suteikiama Abonemento daugkartinio
naudojimo vardinė kortelė (toliau – Kortelė). Ją būtina pateikti kiekvieną kartą atvykus į Stalo
teniso klubą. Nepateikus Kortelės Lankytojai į Stalo teniso klubą neįleidžiami. Pametus
kortelę – mokestis už dublikatą 5 Eur.
Abonementai yra vardiniai, ir negali būti perleidžiami (dovanojami, parduodami, keičiami ir
pan.)
4. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia
naudotis Stalo teniso klubo paslaugomis, nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su
Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Stalo teniso klubui bei
tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo
tinkamą elgesį Stalo teniso klube, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
5. Prieš pradedant lankytis Stalo teniso klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei
pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Stalo teniso klubo
paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų,
atsiradusių lankantis Stalo teniso klube, tenka Lankytojui. Stalo teniso klubas neatsako ir
neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos,
išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Stalo teniso klubo kaltės. Stalo teniso klubas taip
pat neatsako už nelaimingus atsitikimus Stalo teniso klube ar jo teritorijoje.

6. Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas prieš tai raštu informavus Stalo teniso
klubą tokia tvarka:
•1 mėnesio Abonementas nestabdomas jokiu atveju;
•3 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 7 dienoms;
•6 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 14 dienų;
•12 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne daugiau kaip 30 dienų.
Abonementas Lankytojo prašymu gali būti sustabdomas tik dėl svarbių priežasčių, ir tik tuo
atveju, jei Stalo teniso klubo administracija nusprendžia tokį prašymą tenkinti. Patenkinus
Lankytojo prašymą, Abonemento sustabdymo termino trukme pratęsiamas Abonemento
terminas.
7. Stalo teniso klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar
sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai Stalo
teniso klube saugomi 30 dienų.
8. Lankytojai Stalo teniso klubo patalpose privalo:
– dėvėti tik sportui skirtus drabužius bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;
– vandenį ar kitus gaivinančius gėrimus Stalo teniso klube galima laikyti tik
nedūžtančiuose induose;
– naudoti Stalo teniso klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį;
– lankytojai privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, nuomojamą turtą.
Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą – 5 Eur.
– netrukdyti kitiems Stalo teniso klubo lankytojams naudotis teikiamomis Stalo teniso
klubo paslaugomis;
– nedelsiant informuoti Stalo teniso klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus,
nesinaudoti laikinai sugedusia įranga;
– įvykus nelaimingam atsitikimui Sporto klube, prašome nedelsiant informuoti apie tai
Stalo teniso klubo administraciją.
9. Lankytojams Stalo teniso klubo patalpose draudžiama:
– būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;
– filmuoti be Stalo teniso klubo administracijos raštiško leidimo;
– įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti;
– treniruotės metu kramtyti kramtomąją gumą.
10. Stalo teniso klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių taisyklių, nutraukti bei
nepratęsti Abonemento galiojimo ir pažeidusio taisykles Lankytojo neįleisti į Stalo teniso
klubą.
11. Klubo administracija pasilieka teisę keisti Stalo teniso klubo darbo laiką, atsižvelgiant į
švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu apie tai informavus
Lankytojus.

Laikoma, jog kiekvienas Klubo lankytojas yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, kadangi jos
yra viešai skelbiamos kiekvienam prieinamame ir aiškiai matomame informaciniame stende.
Stalo teniso klubo administracija pasilieka teisę keisti Stalo teniso klubo taisykles, darbo ar
atskirų paslaugų teikimo laiką. Apie pakeitimus informuojama patalpinant informaciją Stalo
teniso klubo skelbimų lentoje ar kitaip viešai paskelbiant.